Aktive pensjonister

 

Meldal eldreråd holder seg godt oppdatert for å gjøre en best mulig jobb for dem de skal representere.


15.12.2010 - Aud Inger Kalseth

Meldal eldreråd får et årlig tilskudd på kr. 25.000,- fra Meldal kommune. I tillegg tar de inn over kr. 20.000,- på inngangsbilletter og loddsalg. De har i flere år fått kr. 10.000,- (årlig) fra Meldal sparebank. Meldal Sanitetsforening støtter dem i år med kr. 2000,- (betalt annonse) og både næringslivet og lag og organisasjoner gir dem gevinster til loddsalget. Det er Meldal eldreråd takknemlig for.

Meldal eldreråd består av leder Per Sørløkk (rep. Meldal kommune), Erling Hove, Snorre Skarstad, Leif Moen, Anne Hess, Kjellrun Rye Orre og Magne Grøseth.  Johanna Rikstad, Astrid Høyem  og Bjørg Skjølberg er varamedlemmer. Torill Rikstad fungerer som sekretær. Det setter eldrerådet stor pris på og Kjellrun Orre uttrykte stor beundring for både  tålmodiheten og hennes evne til å skrive et forståelig referat fra møtene. Derfor fikk Torill overrakt blomster.

IMG_8117_1.jpg

Torsdag 9.desember samlet eldrerådet seg i Å-stuggu for årets siste møte. De hadde invitert ordfører og rådmann for å få en orientering om budsjett og handlingsprogram for 2011 som er ute på høring.

Leder Per Sørløkk ønsket velkommen og innledet med å si litt om budsjettarbeidet fra sitt ståsted. Etter 30 års erfaring mente han seg meningberettiget og  ga rådmannen honnør for en meget ryddig budsjettprosess. Rådmannen og hennes stab har gjort en kjempejobb med forarbeidet til neste års budsjett og gjort jobben mye enklere for politikerne å ta stilling til. Inntektene er overføringer fra Staten, inntekt fra aksjer og noe brukerbetaling. Det er et stort ansvar for politikerne å bruke pengene på en fornuftig måte til beste for innbyggerne. Sørløkk synes Meldal kommune forvalter sitt gods på en god måte, selv om det er mye han kunne tenkt seg å bruke mer penger på.

Han ga så ordet til ordfører Ivar Syrstad som takket for invitasjonen og innledet med å slå fast at budsjett og handlingsplan er det viktigste dokumentet politikerne og administrasjonen har å styre etter. Det er viktig å huske at det er en økonomiplan som skisserer aktiviteten helt fram til 2014, og hva er så utfordringen etter det? Det er det også viktig å ha fokus på.

Det er aldri samsvar mellom det politikerne ønsker å gjennomføre og det som de kan få til, og det er alltid knallharde prioriteringer. Ordfører Syrstad ønsker å holde fokus på det en får til innenfor budsjett istedet for å fokusere på det som prioriteres bort. Ramma er på 219 millioner offentlige midler og er et stort ansvar å forvalte så store verdier. Det er et stort forarbeid som administrasjonen må gjøre for å finne ut hva behovet er på de enkelte områder, og så må en sørge for at det er penger til alt som er lovpålagt. Ordføreren nevnte spesielt at det er satt av 55 millioner til hjemmetjenesten, 35 – 40 millioner til helsetjenester og 15 millioner til hjelpetjenesten. Han tror dette er budsjettposter som eldrerådet er spesielt opptatt av og han mener det er grunn til å være fornøyd med det som blir gjort. Det er funnet plass til ferdistillelse av tre nye rom på helsetuenet, men bemanningen er ikke finansiert. Heldigvis er det funnet plass til full bemanning på den nye demensavdelingen og 50% aktivitør i tillegg til de 140% vi har fra før.

Så tok ordføreren for seg Samhandlingsreformen. Hvordan skal vi løse de store oppgavene i framtida? Leif Moen ville gjerne vite om kommunen har noen tanker om rekrutteringen av fagfolk innenfor geriatri og eldrepsykiatri, ettersom det er vel kjent at det blir stor mangel på fagfolk. Dette er av de store spørsmålene når det snakkes om framtidas helse- og omsorg. Det må bli store forandringer i hva det skal satses på. Blant annet må fokuset på forebyggende arbeid bli mye sterkere. Sykdommer må rett og slett ikke få utvikle seg.

Det er i 2010 gjort noen grep innenfor skole, og det viste seg at innsparingene ved å legge ned skole på Å, er større enn forventet. En kvalitativ god skole er viktig, og nasjonale prøver viser at vi har et forbedringpotensiale selv om vi bruker forholdsvis store ressurser.

Meldal kommune har fått et flott næringsbygg på Jordhus, og det er viktig å utnytte de mulighetene Meldal næringssenter gir. Derfor er det funnet plass til ny vei og et utvidet areal til mer næringsutvikling. På Storås er det også lagt til rette for næringsareal og ettersom det i Orkdal er knapphet på slike areal, kan Meldal håpe på at noen næringsaktører finner veien hit. Neste høst blir det oppstart bygging av ny vei i Klingliene.

Det var et strategisk valg å gå ut av Bli-lyst samarbeidet for å vende oppmerksomheten mer mot Orkdalsregionen. Det er en stor utfordring men kan forhåpentligvis gi noen nye muligheter. Aksen Trondheim – Stjørdal er tung å arbeide mot, men Meldal kommune er aktivt med for å styrke Orkdalsregionen. Fylkeskommunen er en viktig aktør i næringsutvikling og nytilsatt Karen Espelund virker å være rette person på rett plass.

Rådmann Ingjerd Astad-Steen var også glad for å bli invitert. For henne har 2010 vært et spesielt år og dette er hennes første budsjett. Budsjettprosessen er spennende og en blir godt kjent med sine ansatte. I november ble det lagt fram et arbeidsdokument for budsjettnemnda. Også rådmannen presiserer at det er et stort ansvar å forvalte så mange offentlige midler. Handlingsplanen og budsjettet er et resultat av det felles arbeid og de innspill som er arbeidet fram gjennom prosesser i budsjettnemnd.

Skatteinntektenes andel av samlede inntekter er fra og med 2011 redusert fra 45% til 40%, og det er positivt for Meldal kommune.  Reduksjonen er kompensert med økning i inntektsutjevningen i rammetilskuddet.

 Det er viktig at kommunen greier å løse de lovpålagte oppgavene og yte tilfredsstillende tjenester. Men det er en utfordring å løse lovpålagte oppgaver når det er befolkningsnedgang og rammetilskuddet minker Tilskuddet til barnehager er lagt inn i ramma, og det tilvarer det nivået vi hadde i 2008. Dette gir noen utfordringer da det mangler ca. 2 millioner for å opprettholde dagens nivå. Det vil kanskje jevne seg ut fra 2012.

Det er også viktig å ha et sterkt fokus på næringsutvikling  – en næringsutvikling som gir mulighet til at nye arbeidsplasser blir skapt og til å trygge de næringer som allerede er godt etablert.

Meldal kommune er heldig som har Meldal videregående skole som utdanner personer det er bruk for. Det er viktig at den er i Meldal. Det vil bli større krav til kompetanse enn det er i dag.

Kommunen er en stor kompetansebedrift, men det er viktig med lærlingeplasser og etterutdanning for å holde tritt med utviklingen. På lærersiden er Meldal kommune godt dekt for det er mange lærere som pendler inn. Innenfor pleie- og omsorg er det en del sykepleierstillinger som er fylt med hjelpepleiere, men det er viktig at disse blir fylt med sykepleiere igjen.

Det er funnet plass til en prosjektstilling som ungdomsleder. Prosjektet skal gå over 2 år og vil bli lyst ut når utlysningsteksten er klar utpå nyåret.

Leif Moen vil vite hva som gjøres med boliger for ungdom som skal etablere seg. Rådmannen sa at undersøkelser viser at ungdom ønsker å kjøpe gamle hus, slik at bygging av boliger for eldre, frigjør slike boliger.Erling Hove mener det må innføres boplikt i boligområder, slik at det ikke blir stående tomme hus.

 

 

 

IMG_8115.jpg

Rådmann Ingjerd Astad-Steen er trygg på at Meldal kommune i 2011 skal kunne gjennomføre sin aktivitet innenfor ramma, men det er knalltøft, og sannsynlivis vil ikke alle være ening at det er forsvarlig. Men det er viktig at man hele tiden holder fokus på hva som er nødvendig og passer på at strukturen ikke forandrer seg. Det skal gå bra å bygge både skole og barnehage, og Meldal kommune har kjøpt seg opp  i Trønder-Energi. Det er ingen ting som tilsier at kommunen trenger å utvide ordningen med eiendomsskatt, og det blir ingen brukerbetaling på trygghetsalarmer i 2011 hvis budsjettet blir vedtatt som det foreligger i dag.

Å-stuggu spanderte gløgg da vi kom og i pausen hadde eldrerådet bestilt rømmegrøt og spekemat.

Sigurd og Nils Snoen spilte og sang som taffelmusikk og underholdning.

 

 

IMG_8118.jpg

Annonser


Medlemmer