Best på melk – med god driftsledelse!

 

Prosjektet "Best på  melk" har fagmøte i Grendstuggu By onsdag 22. februar kl. 19.00.


20.02.2012 -

I Meldal og Orkdal er det mange bønder med tru på framtida! Til sammen leverer melkeprodusentene i de to kommunene ca. 19 millioner liter melk hvert år, og som matprodusenter har de et av verdens viktigste yrker. Som i mange andre næringer, stilles det store krav til å holde seg oppdatert med ny kunnskap også i landbruket.

"Best på melk" er et økonomiprosjekt som skal sette fokus på økonomistyring og driftsledelse hos melkeprodusentene i de to kommunene. Gjennom prosjektet får gårdbrukerne tettere oppfølging av egen økonomi, blant annet med fagmøter og mer aktiv bruk av regnskap og budsjett. Prosjektet jobber også med å kartlegge utviklinga i økonomien på bruk der det nylig har vært gjennomført investeringer i driftsbygning, for å samle erfaringer som en kan lære av for framtida. Målsettinga for prosjektet er at de som velger å satse på ei framtid i landbruksnæringa skal lykkes, slik at vi får et levedyktig landbruk i dalføret også i framtida. Prosjektet er eid av bondelaga i de to kommunene, og finansieres av Orkdal og Meldal kommune, Stiftelsen et levedyktig landbruk i Meldal, Meldal Sparebank, BU-midler og skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Onsdag 22. februar arrangerer "Best på melk" og produsentlagene i Orkdal og Meldal fagmøte med fokus på driftsledelse. Alle melkeprodusenter og andre interesserte er velkommen!

Jon Rannem fra Steinkjer vil snakke om:

- Hva kjennetegner de som tjener penger? Og hva er årsaken til økonomiske problemer?

- Regnskapet som styringsverktøy i drifta

- Investering og finansiering

Meldal Sparebank vil si litt om:

- Hvordan vurderer banken investeringsprosjekt i landbruket?

- Hva skal til for at banken blir med og finansierer investeringer?

Kveldsmat fra kl.19.00 og utover. Programmet starter kl. 19.30.

Arr: Best på melk

v/Siri Hoset

Tlf. 72494797

landbrukssenteret-midt.no

 

Annonser


Medlemmer