Brev til politikerne

 

Meldal Snøscooterklubb og dens medlemmer er delvis uenige i Meldal kommunes retningslinjer angående motorferdsel i utmark. Klubben har derfor henvendt seg til alle de politiske partiene i Meldal, og fått svar tilbake. Du kan lese henvendelsen og de enkelte svarene forløpende nedover på denne siden.

24.08.2007 -


Til
Politiske partier i Meldal

Meldal kommunes vedtatte retningslinjer for forvaltning av motorferdsel i utmark i perioden 01.01.07 – 31.12.10


Meldal Snøscooterklubb og dens medlemmer er delvis uenige i Meldal kommunes retningslinjer angående motorferdsel i utmark. Styret i klubben fikk i fjor høst tilsendt underskrifter fra 408 meldalinger som krevde motorferdselsaken gjenopptatt. Også 206 utenbygdsboende, i all hovedsak hytteeiere i Meldal skrev under og viste sympati for gjenopptakelse. Retningslinjene ble gjenopptatt, men vi fikk bare delvis gjennomslag. Styret i snøskuterklubben har til orientering ikke drevet noen stor lobbyvirksomhet for å få inn disse underskriftene.

Snøskuterklubben med hytteeiere og ervervskjørere mener at de retningslinjene som har vært brukt før siste periode med løyver har fungert svært godt. Det har etter det vi vet ikke kommet klager verken til politi, kommunen eller skuterklubben angående kjøretidene eller annen kjøring innenfor de gjeldende retningslinjene. Vi stiller spørsmål til hvorfor i det hele tatt det er gjort endringer når retningslinjene har fungert så godt?

Nå før valget i høst spør vi de politiske partia hvordan de ser på de gjeldende retningslinjene

Retningslinjenes pkt. 2.2:
Folk har mer fritid og vil ha mer tid til hytteliv. Vi lever i 2006 og folk vil ha det mer bekvemmelig både hjemme og på hytta. Dette gjør at 8 turer er i minste laget for folk som er interessert i å bruke hyttene sine om vinteren. Antall turer bør være minst 12 slik det også har vært tidligere. Hvis Meldal kommune vil stå fram som en hytte- og fritidskommune vil flere turer være et godt tiltak for å gjøre eksisterende hytter og framtidige nybygg eksklusive og godt tilgjengelige for utenbygds og innenbygds hytteeiere.
Hvordan ser ditt parti på dette?

Retningslinjenes pkt. 2.6:
Kjøreperioden må vare til 30.04. Dette fordi det er i perioden fra påske til snøen går først i mai at behovet er størst både for folk med hytteløyve, byggeløyve og de med ervervsløyver. Handikapløyver vil også bli brukt i denne perioden, og en kan tenke seg konsekvensene hvis handikappede "forliser" i fjellet uten andre snøskutere i nærheten til å hjelpe når nøden er størst. Det er videre på denne tiden det er størst behov og etterspørsel etter materialkjøring til nybygg og restaureringer. Når alternativet blir barmarkkjøring sier det seg selv at å utnytte snøen er en stor fordel. Det er også på denne tiden best føre om morgenen når det er frosset. Denne kjøringen skader verken grunn eller miljø stort i forhold til barmarkkjøring. Når det også viser seg at dyra blir mindre stresset av motordur enn av mennesker til fots, mener vi det ikke er grunnlag for at kjøreperioden ikke kan vare ut april.

Hvordan ser ditt parti på dette?

Pkt. 2.6. forts. Kjøreforbudet etter kl. 22.
Ingen med løyve og ærlige hensikter plager noen med sin lovlige kjøring om kjøring etter kl. 22 har vært lovlig. De få turene dette gjelder kan være noen i næringsøyemed som har behov for å kjøre hjem etter oppdrag, eller det kan være noen som har vært i arbeid sent og vil komme seg på hytta med bagasje og utstyr. Altså et minimum med antall turer.
Hvordan ser ditt parti på dette?

Dessuten er det nå fritt fram å bruke det løyvet en har HELE lørdagen. Lørdag er også helgdag.
Hvordan ser ditt parti på dette?

Styret i Meldal Snøscooterklubb skjønner godt at det må være restriksjoner slik at kjøring i utmarka begrenses, men disse forandringene av kjøretider vil helt klart virke mot sin hensikt og gi mer helgekjøring og barmarkskjøring. De nye retningslinjene har føringer som vi tror kommunestyret ikke har tenkt på følgene av:
• Bruken av hytter har forandret seg med åra, og hvis vi skal få folk, og da særlig utenbygdsboende til å bygge hytter i kommunen vår må det legges til rette for dem med tilgjengelighet selv om vegene ikke er brøytet

Annonser


Medlemmer