En eller to skoler i Meldal? 

 

I Meldal Arbeiderparti har vi vedtatt å fortsatt stå på det vedtaket som ble gjort i fjor som sier at den framtidige skolestrukturen i Meldal skal bestå av to skoler i stedet for dagens fire skoler. I vårt forslag settes en øvre investeringsramme på 80 millioner kroner, som går til å rehabilitere to av dagens skoler. Dette blir en langt billigere løsning enn om man bygger en ny skole.  

18.06.2009 -
Kategori: Arkiv

Dersom vi skal bygge en helt ny skole vil det innebære en investering på 150-200 millioner kroner, og vi er bekymret for hvordan en så stor investering vil slå ut i en såpass liten kommune som vår. Meldal kommune har i dag en langsiktig gjeld på ca. 120 millioner kroner. I tillegg har vi allerede vedtatt å investere i ny demensavdeling ved helsetunet, og det må så snart som mulig bygges ny Kløverløkken barnehage. Skal vi i tillegg bygge en helt ny skole vil totalgjelden til kommunen komme på et nivå vi ikke kan akseptere.
Fylkesmannens anbefalinger for kommunene er et maksimalnivå på lånegjeld på 70-80 % av driftsinntektene. Ved å bygge en ny skole vil vi passere langt over 100 %. En slik situasjon kan vi ikke sette kommunen i. Med Arbeiderpartiet sitt forslag vil vi være godt innenfor de anbefalte grensene for lånegjeld. Dette vil gi kommunen handlingsrom til å foreta andre investeringer de neste 30-40 årene, og til å tåle eventuelle renteoppganger.
Vi vet hvordan en del kommuner rundt oss har lånt til over pipa og sliter med å betjene avdragene. Vi vet også konsekvensene av dette for kommuner som har satt seg i en situasjon der de har for høy lånegjeld. Gjelda kan nemlig ikke sies opp, men det kan kommunens ansatte. Når kommunene sliter med å få budsjettene i balanse er det kutt i de kommunale tjenestene som blir løsningen. Det betyr dårligere tilbud til innbyggerne og i mange tilfeller oppsigelser av lærere, sykepleiere, barnehageassistenter m.m.
Vi kan ikke sette oss i den situasjonen her i Meldal at vi må skjære kraftig ned på driftsutgiftene våre for å betjene et alt for stort lån. Det hjelper lite med en ny og moderne demensavdeling hvis vi ikke har råd til å bemanne den med helsepersonell. Vi skal fortsatt ha råd til å ha faglært personell i barnehagene våre, og vi må ha råd til å fylle skolebygningene med godt faglig og sosialt innhold der lærerne er den viktigste ressursen. Da er det ikke sikkert en helt ny skolebygning er den riktige prioriteringen.
I Arbeiderpartiet mener vi at Meldal kommune ikke kan investere mer i skoleanleggene enn at vi er rimelig sikre på å kunne betjene gjelda og samtidig opprettholde et anstendig tjenestenivå. For oss er det uaktuelt å selge B-aksjer i Trønderenergi eller innføre eiendomsskatt for å finansiere slike investeringer.
For 80 millioner får vi to nyoppussede skolebygg. I Eggen Arkitekters rapport er renoveringskostnadene beregnet ut i fra et meget ambisiøst funksjons- og romprogram. Tidligere utredninger og kostnadsoverslag viser at skolebygningene kan pusses opp for et betydelig lavere beløp, jfr. sørfløya på dagens MuLb som framstår som helt ny og moderne. Vi forventer også at ved å gå ned til 2 skoler må det være mulig å gå noe ned på lærertettheten, i stedet for som i rådmannens regnestykke å ha enda større lærertetthet med to skoler enn med dagens fire skoler.
Med disse forutsetningene blir vårt forslag det klart rimeligste, selv om driftskostnadene naturlig nok er høyere med to skoler sammenlignet med en skole. De samlede årskostnadene vil likevel bli lavere enn om vi bygger en ny skole og setter oss i en gjeldssituasjon langt over det anbefalte nivået for kommunene.
Vi mener også at to skoler er bedre for å utvikle kommunen videre, trekke nye innbyggere til Meldal og bidra til næringsutvikling. Med to skoler vil vi selv med noe nedgang i elevtallet de kommende år kunne ha fulle klasser og et godt tilbud til elevene både sosialt og pedagogisk.
Vi mener to skoler er framtidsrettet, og samtidig innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

For Meldal Arbeiderparti
Ingrid Skarstein og Are Hilstad

 

Annonser


Medlemmer