Frihet – Ansvar – Mangfold

 

Valgprogram for

03.09.2007 -


Bygda med
• godt ungdoms- og oppvekstmiljø
• spennende og utfordrende arbeidsplasser
• åpenhet, trivsel og fellesskap

Ungdom og oppvekstmiljø
• Meldal bør samles til ei bygd som drar i samme retning.
• Vi vil bruke energien på å utvikle kommunen, ikke på å hindre
at endringer skjer.
• Vi vil sikre full barnehagedekning i Meldal.
• Barn og unge må ha felles møteplasser i Meldal.
• Vi vil støtte rusforebyggende arbeid for ungdom.
• Skolen i Meldal må bygges på faglig kvalitet som gjør den
attraktiv for elevene og legger et godt grunnlag for deres
voksne liv.
• Strukturendringen i skolen må tilpasses fremtidens krav til
læremiljø.
• Vi vil kjempe for at Meldal videregående skole skal utvikles til
å bli den beste skolen i yrkesfag i Sør Trøndelag.
• Meldal videregående skole må også være ledende innen
desentralisert videreutdanning på høgskolenivå.
• Meldal kommune må satse på rekruttering gjennom lærlinge-
ordningen og stimulere næringslivet til å ta inn lærlinger.
• Vi vil stimulere ungt entreprenørskap på alle trinn i skolene
• Stimulere til godt samarbeid mellom skole og næringsliv
gjennom Midt Norsk Opplæring og Orkladal Bedriftsutvikling.
• En positiv ungdom er den beste ambassadøren for Meldals
• Pendleravstanden mellom Orkanger og Meldal er liten.
Å bo i Meldal og jobbe i Orkdal eller omvendt er enkelt i dag
hvis veiene er gode.
• Meldal kan utvikles som en attraktiv bostedskommune for
pendlere.
• Vi vil arbeide for at Staten skal bruke større andel av vei-
midlene til stam- og riksveier i vår region som for eks riksvei
700 gjennom Klingliene,
• Vi vil arbeide for at det til enhver tid er ledige tomter i boligfelt
i hele kommunen. Vi støtter spredt boligbygging for de som
ønsker det
• Gatelys og asfalterte veier i alle boligfelt er et mål.
• Tempoet i asfaltering av kommunale og fylkeskommunale
veier må økes.
• Vi vil arbeide for å senke nettleien for strøm i Meldal ved å
fusjonere nettselskapene i Sør Trøndelag.
• Vi vil stå for respekt for eiendomsretten kombinert med
allmennhetens frihet til å bruke utmarka til turer, jakt, fiske etc.
• Motorferdsel i utmark må tilpasses innbyggernes behov innen
for de til enhver tid gjeldende lover og regler.
• Vi vil støtte Løkken Verk som handelssted.
• Vi vil arbeide for å få vinmonopol i Meldal.

Næringsliv
• Vi vil stimulere de sterke industrimiljøene som allerede er i
Meldal til å utvikle nye spennende og utfordrende arbeids-
plasser.
• Vi vil øke innsatsen på næringsutvikling både i kommunens
egen organisasjon og gjennom Orkladal Bedriftsutvikling.
• Meldal kommune må legge til rette produksjonslokaler og
infrastruktur for lokalt næringsliv.
• Kommunen må hjelpe næringslivet til å nå fram til de sentrale
myndighetene hvor viktige vedtak fattes.
• Eiendomsskatten på næringseiendommer må brukes til
utvikling av rammevilkårene for næringslivet.
• Landbruket er den største ressursen Meldal har. Vi vil opp-
muntre til videreutvikling av landbruket gjennom å utnytte den
rådgivningen som er tilgjengelig.
• Vi vil støtte entreprenørskap i landbruket for å utvikle nye
arbeidsplasser.
• Vi vil støtte tiltak for bevaring av kulturlandskapet, åpne
landskap og bygdeturisme.
• Vi vil støtte en videreutvikling a

Annonser


Medlemmer