Hele banen foreslås tatt vare på 

 

Styret i ORKLA Industrimuseum har nettopp godkjent en forvaltningsplan for Thamshavnbanen, som nettopp feiret sitt 100-årsjubileum. Forvaltningsplanen er en oppfølging av forslaget om å frede banen, som én av seks norske jernbanestrekninger 

30.06.2008 -
Kategori: Arkiv

Forvaltningsplan for Thamshavnbanen:
Styret i ORKLA Industrimuseum har også et prinsippvedtak om at Thamshavn skal være framtidig endestasjon i nord. Planen legger opp til at det en gang i framtida dersom forholdene da gjør det mulig, igjen skal kunne kjøres tog på hele strekningen.
I dag er det trafikk på strekningen Løkken Verk, Bårdshaug, og dermed er ca 23 km av de opprinnelige 25 km med Thamshavnbane tatt vare på. Dersom det blir snakk om ytterligere forlengelse nå, vil det skje på strekningen Bårdshaug – Orkanger stasjon. I dag er det verken mulig eller fra museets side ønskelig å kjøre tog helt ned til Thamshavn, men planen legger opp til at området bør forvaltes slik at dette en gang skal kunne bli mulig.
Banen er så langt gitt vern i henhold til Kulturminneloven på strekningen Løkken Verk – Bårdshaug og vern etter plan- og bygningsloven på strekningen fra Bårdshaug til Thamshavn.
Forvaltningsplanen skisserer hvordan banen i framtida skal vedlikeholdes slik at den skal være trygg og kjøre på og slik at den skal beholde sitt opprinnelige preg. I planen legges det stor vekt på at deler i sporet og på kontaktledningen som må skiftes ut, skal erstattes med like komponenter. Planen inneholder detaljerte dokumentasjoner på dagens anlegg, og vil således bli et nyttig oppslagsverk for kommende generasjoner som skal forvalte og drive banen.
I planen legges det opp til at all opprinnelig jernbanegrunn fra Thamshavn til Løkken Verk skal sikres. I alt 23 bygninger foreslås omfattet av vernet. Dette er stasjonsbygningene, vognremisser, banevokterbuer, det gamle jernbaneverkstedet, omformerstasjonene og redskapsbuer.
ORKLA Industrimuseum har nå sendt ut planen på høring til berørte instanser. 

Annonser


Medlemmer