Hva vil Meldal FrP?

 

Jeg vil med dette innlegget svare litt mer utdypende på hva Meldal FrP vil gjøre for innbyggerne i neste 4 års periode. La det være helt klart i fra første stund at vi IKKE vil rasere verken Skolestrukturen, Eldreomsorgen, Snøskutersaken eller Kulturlivet i Meldal Kommune.

09.09.2007 -

La meg klarere dette for alle:

1). SKOLESTRUKTUREN I MELDAL KOMMUNE: Meldal FrP har hele tiden siden oppstarten i februar 2006, sagt at vi vil ha dette ut på høring ETTER at alle undersøkelser er gjort vedrørende skolestrukturen. Vi har ikke tatt noen standpunkt enda, da alle undersøkelser og fakta ikke har kommet frem i dagens lys. Man kan heller ikke ta noen standpunkt på ting man enda ikke vet. Det vi derimot vet er at ikke alle fakta har kommet på bordet enda, herunder plassering, finansiering og ikke minst planleggingen av skoleveier og hva som skal til for å sikre best mulig skolevei, og hva Meldal Kommune må gjøre for å utnytte kunnskapsløftet på beste mulige måte. Det er jo litt rart at alle andre politiske partier i Meldal Kommune går ut med å si at Meldal FrP ikke har tatt standpunkt til dette, da det foreløpig ikke finnes noe å ta standpunkt på enda. De andre politiske partier i Meldal har bare foreløpig børstet støvet av de gamle valgløfter siden forrige gang og gitt de nytt innpakningspapir. Vi tok et standpunkt ganske tidlig i vårt partiprogram og festet dette ned i partiprogrammet der det står: "Meldal FrP vil arbeide for at skolesystemet skal rustes opp. En eventuell ny skole(r) SKAL avgjøres ved folkeavstemming etter grundig evaluering av kostnadsoverslag og hensiktsmessig(e) beliggenhet(er). Vi vil samtidig arbeide for at sikring av skoleveger får en større prioritet slik at alle skolebarn skal ferdes trygt både til og fra skolen" Hva er det som kan missforståes av dette. Hvis de andre politiske partier ikke forstår deres eget språk, ja da syns jeg også at skolebruksplanen skal også gjelde de som sitter i de politiske partier i Meldal og for all del, meld de på slik at de kan ta spesielt lese og skrivelære om igjen.. For at skolebruksplanen skal bli en realitet, så må faktisk innbyggere i Meldal kommune få lov til å ta del i dette, da dette gjelder stort sett alle familier med skolebarn. Dette er jo tross alt fremtiden til skolebarna vi snakker om...

2). ELDREOMSORGEN I MELDAL KOMMUNE: Meldal FrP vil også her vurdere flere tiltak for å styrke eldreomsorgen i Meldal Kommune, og for å gjøre dette på best mulig måte så er det like greit å starte fra begynnelsen. Hvor ligger det egentlige problemet ? Først og fremst så skulle helsetunet vært utbygd for lenge siden, og det kan da ikke kommet som noen overraskelse på Arbeiderpartiet i Meldal Kommune, som har sittet ved makten her de siste 70 år. Da hjelper det lite å starte arbeidet en uke før valget. Kommunen har vært klar over problemet med stillingene i helsesektoren lenge, men allikevel har de ikke gjort noe for å styrke stillingsandelene, og det er jo en smule betenkelig at de først nå skal begynne å utrede dette.. I handling -og prinsipp programmet for Fremskrittspartiet står det følgende: "Fremskrittspartiet vil: (1) Gjøre eldreomsorgen til et statlig ansvarsområde som administreres og finansieres av folketrygden. (2) Arbeide for etablering av eldresentre og eldreombud i kommunene. (3) Sikre de eldre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester, plass i bemannet omsorgsbolig eller sykehjem, ut i fra den enkeltes behov. (4) Finansiere institusjonsplassene innen eldreomsorgen gjennom stykkpris som skal dekke en definert og forsvarlig minimumsstandard. (5) Pålegge staten å innføre en ordning som gjøre at kommende pensjonister i sitt siste arbeids år (også hjemmeværende) får informasjon om hvilke økonomiske og sosiale rettigheter man vil få som pensjonist. (6) Åpne for bygging av eldreboliger / sykehjem også i utlandet." De andre politiske partier i Meldal Kommune har også uttrykt sin bekymring vedrørende privatisering av eldreomsorgen og hjemmebaserte tjenester, og dette har da også innbyggere i Meldal Kommune fått med seg. Meldal FrP sier ikke at dette vil bli privatisert eller konkurranseutsatt, men at vi vil ta det med i en vurdering hvis det er formåltjenelig for brukerne og kommunen. Meldal FrP er ikke interessert i å privatisere for enhver pris. Det må være et alt

Annonser


Medlemmer