Innspill til arbeidet med vannforskriften i Meldal

 

Meldal kommune ønsker innspill fra lag, foreninger og privatpersoner i arbeidet med vannforskriften!


18.02.2012 -

Kjenner du til vann i nedbørsfeltet til Orkla som:
- Er forurenset eller forsøplet?
- Har oppgangshindre for fisk?
- Har forekomster av uønska arter som f. eks lakselus og ørekyt?
- Er påvirket av fysiske inngrep?

Arbeidet er en del av kravet om å oppfylle vannforskriften (EUs rammedirektiv for vann) som Vannregion Trøndelag arbeider med. Denne runden med innspill skjer i forbindelse med utarbeidelsen av et dokument som heter "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål". Dette dokumentet skal gi en oversikt over hvilke utfordringer vi skal prioritere for å nå målet om godt vannmiljø.

Meldal kommune ønsker å få innspill på de viktigste utfordringene vi har her i kommunen. Vi tar så ansvar for å prioritere og bringe dette videre oppover i systemet slik at man får utarbeidet et felles dokument for hele Trøndelag som inneholder de viktigste utfordringene i regionen. Dine opplysninger kan være viktige bidrag i dette arbeidet!

Mer utfyllende opplysninger finner du på dette faktaarket og på www.vannportalen.no. Se regionside Trøndelag.

Opplysningene sendes innen 22.02.12 til Meldal kommune på e-post til: odd.lykkja@meldal.kommune.no. Merkes: "Vannområde Orkla".

Annonser


Medlemmer