Kartlegging av salamander i Meldal

 

I løpet av sommeren skal det kartlegges forekomster av salamander i Meldal. I den forbindelse er det ønskelig med tips om hvor denne krabaten kan befinne seg!


06.07.2012 -

Det er først og fremst storsalamander som skal kartlegges, men også observasjoner av småsalamander er interessante.

Salamanderne er amfibier (lever både på land og til vanns) som er avhengig av mindre vann eller tjønner uten fisk. Storsalamanderen er 10 – 14 cm lang, og har status som sårbar (VU) på den norske rødlista. Småsalamanderen er 6 – 10 cm og har status som nær truet (NT) på rødlista. Det er særlig drenering og gjenfylling av yngledammer, utsetting av fisk og forurensning som er de største truslene mot salamanderne.

Årsaken til at det blir utført kartlegging i Meldal er at storsalamander ble funnet i Orkdal i 2011. Arten er tidligere registrert i Rindal, og det er derfor gode muligheter for at den også finnes i Meldal. Det skal også kartlegges ytterligere i Orkdal, så om det er noen som kjenner til forekomster her er det også bra!

Dersom du har opplysninger om forekomster av salamander kan du ta kontakt med Eva Tilseth på tlf: 970 12 334. Du kan også sende en e-post til Odd Lykkja: odd.lykkja@meldal.kommune.no

Les mer om salamander her

(red.Britt G. Moen)

Annonser


Medlemmer