(22.01.2007) Kommunalt råd for funksjonshemmede opprettet i Meldal

 


Dette er et felles råd for alle funksjonshemmede i bygda.


19.12.2016 -

Rådet består av en representant fra formannskapet, en fra hovedutvalget for helse og omsorg, en fra hovedutvalget fra utvikling og drift. Som representanter fra formannsskap og hovedutvalg, ble oppnevt Bård Bergsrønning, Jon Drugli og Eli Halsetbakk. I rådet er det også oppnevnt representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Arnfinn Hoem, fra MS-foreningen, Irene Gjertsen fra Astma- og allergiforeningen, Jo Foss fra Hørsellaget og Magnar Smedhagen fra LHL. Som leder ble valgt Bård Bergsrønning, og nestleder ble Jo Foss.
Hva gjør rådet, og hva kan rådet gjøre for deg?

Åpent informasjonsmøte i Meldal samfunnshus tirsdag den 6. februar kl. 19.00.

Retningslinjer
§ 1 Hjemmel.
Kommunestyret kan vedta å opprette eget råd for funksjonshemmede.

§ 2 Formål.
Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur.

§ 3 Sammensetning.
Kommunestyret fastsetter antall medlemmer med eventuelle varamedlemmer.

1 repr. fra Hovedutvalg utvikling og drift
1 repr. fra Hovedutvalg oppvekst, helse og omsorg
1 repr. fra Formannskapet
4 repr. fra funksjonshemmedes organisasjoner

Samtlige instanser på lokalplan som trygdekontor og arbeidskontor har møterett.

§ 4 Oppnevning.
Rådet oppnevnes av kommunestyret. Rådet konstituerer seg selv, og gir melding til kommunestyret om konstitueringen. Representantene for funksjonshemmedes organisasjoner oppnevnes etter forslag fra disse. Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden.

§ 5 Oppgaver
Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Etatene samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling.

Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder:
• tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe
• allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede
• kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
• i saker av prinsipiell interesse, få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
• rådet uttaler seg om saker som kommunale organer legger frem for det
• rådet tar opp og utreder saker på eget initiativ
• rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv. Rådet skal arrangere min. 2 fellesmøter/informasjonsmøter pr år
• rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for funksjonshemmede innen offentlige etater i kommunen
• oppnevne representant til byggekomité og lignende i forbindelse med kommunale byggeprosjekter


§ 6 Sekretariat.
Rådet er administrativt tilknyttet kommunen med sekretariat utpekt av rådmannen.

§ 7 Møter og møteinnkalling.
Leder innkaller til møter eller det innkalles til møte når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Rådet skal ha min. 3 møter pr. år.
Møteplan utarbeides.
Møter innkalles normalt med 5 virkedagers varsel. Saksdokumenter sendes rådets medlemmer/varamedlemmer og andre med møterett.
Det føres vedtaksprotokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmer/varamedlemmer og andre med møterett.
Rådet utarbeider årsrapport som sendes formannskap. Kommunale og statlige etater, funksjonshemmedes organisasjoner, fylkesrådet for funksjonshemmede og andre instanser rådet vil informere.

§ 8 Økonomi.
Meldal kommune bærer utgiftene til rådets virksomhet.

§ 9 Betegnelse.
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Meldal.

Annonser


Medlemmer