Med hjerte for hele bygda

 

Kommunevalgprogram for Meldal Senterparti

04.09.2007 -


OPPVEKST
Å gi gode og trygge oppvekstvilkår for de unge er en viktig oppgave. Barnehage og skole skal gi ungene oppvekstmiljø der trivsel og utvikling står i fokus.
Med hjerte for hele bygda vil Senterpartiet satse på levende lokalsamfunn der
- Den som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass i sin krets.
- Gi tidlig hjelp til barnehagebarn med spesielle behov.
- Alle som ønsker det skal få plass i SFO.
- Legge til rette for allsidig lek på ungenes premisser, gjerne i samarbeid
med kulturskolen.
- Ha tilstrekkelig bemanning.
- En levende nærmiljøskole.

Å utvikle skolen til å bli et knutepunkt i nærmiljøet vil bli viktig for å skape
utvikling i lokalsamfunna og dermed hele kommunen.
For å lykkes med det må ulike tiltak for å stabilisere/øke elevtallet gis høgste
prioritet.

Kunnskapsløftet skal være førende for det som skjer i skolen.
Det betyr at det viktigste for Senterpartiet er innholdet i skolen.
Derfor må skolepersonalet fordeles slik at en ved alle skolene oppnår gode team med god spredning på fagkompetanse, kjønn og alder.

Et hovedsatsingsområde vil være entreprenørskap i skolen.
Skolen må være med å utvikle arbeidsskapere som ser mulighetene i å skape sin egen arbeidsplass.

Støttefunksjonene må styrkes for å møte spesielle utfordringer som elevene har.

Skoleanlegga må vedlikeholdes for å gi elever og ansatte best mulig lærings-
og arbeidsvilkår.

Videreføre «Mett for en 10-er».
Ha forsøksordning med skolefrokost.

Ha en sikker skoleveg. Der det er behov skal det gis sikringskjøring.

Dersom arbeidet med å stabilisere elevtallet i skolen ikke lykkes slik at det over
tid blir umulig å beholde nærmiljøskolen i Meldal, går Senterpartiet inn for at spørsmålet om annen skolestruktur i kommunen legges fram for rådgivende folke-avstemning.

HELSE OG OMSORG
Senterpartiet vil gi de eldre en trygg omsorg.
For å møte utfordringene vil vi
- ha tilstrekkelig bemanning på kommunens institusjoner.
- ha tilstrekkelig antall institusjonsplasser og tilbud om trygde- og omsorgsboliger.
- ha et forsterket sykehjem som gir et tilbud til de som er for friske til et sykehjem,
men som trenger tett oppfølging i en periode etter sykehusopphold.
- opprette frivillighetssentral.
- innføre «ut for en 50-lapp».

Ha en satsing innenfor psykisk helsevern.

Rusforebyggende tiltak må det settes enda større fokus på bl.a. gjennom å satse på samarbeid mellom det offentlige og frivillige lag og organisasjoner.

Et godt barnevern som først og fremst går inn og hjelper i heimen.


NÆRING OG UTVIKLING
Aktivt nærings og utviklingsarbeid vil være avgjørende for Meldal kommune sin framtid. For å skape en positiv befolkningsutvikling må dette området prioriteres.
Utviklingstanken må gjennomsyre alt som skjer i kommunal regi.
Samhandling mellom alle aktører er avgjørende for å nå våre mål om økning i befolkningstall og arbeidsplasser.

Grendautvikling prioriteres.
Senterpartiet vil i perioden foreslå at det startes et prosjekt med utvikling som hovedoppgave. Prosjektet bemannes med 100 % stilling.
Prosjektet skal være flerårig og sørge for at alle som arbeider med utviklingsarbeid i kommunen blir samkjørte innenfor grendautvikling, kommunikasjon, markedsføring mv.

Støtte opp om og være med å videreutvikle eksisterende næringsliv.

Orkla Landbruk videreføres og utvikles.
Landbruket har stor betydning for Meldal, å være med og støtte opp om det vil være avgjørende for utviklinga.

Markedsføring og opparbeidelse av tomter må prioriteres.

Stille krav til Fylkeskommunen og Statens Vegvesen om fast dekke
på fylkesveiene og utbedring av riksvegnettet. I tillegg kreve at det
startes opparbeidelse av gang-

Annonser


Medlemmer