Mye ros til rådmannen og hennes stab for godt arbeid.

 

Torsdag ettermiddag vedtok et enstemmig Kommunestyre handlingsprogram med økonomiplan for 2011-2014 med budsjett for 2011. 

17.12.2010 - Aud Inger Kalseth

Arve Slørdahl åpnet den generelle debatten med å være den første til å si at årets budsjettprosess har vært en veldig god prosess som ikke har skapt særlig støy. Rådmannen har hørt på innspillene som kom da budsjettnemnda hadde sin første samling i juni, og la frem et godt gjennomarbeidet forslag til budsjett og handlingsplan da budsjettnemnda fortsatte arbeidet i høst.

Først er det å få på plass alle de store og lovpålagte oppgavene, så kommer det som politikerne ønsker å prioritere i tillegg. Eldremillionen er videreført men alt i alt er det et veldig stramt budsjett. Det skal gjennomføres en tøff nedbemanning innenfor skole som det følger stor usikkerhet med, i tillegg foreligger det en uavklart søknad om privatskole. Men alt i alt er Slørdahl fornøyd med resultatet.

Ingrid Skarstein mener budsjettet for 2011 er til å leve med. Hun ga også rådmannen ros for å ha lagt opp til en god budsjettprosess. Skarstein kommenterte det nye med at overføringene til barnehage er lagt inn i ramma og at Staten har beregnet etter 2008 behov. Hun mener interkommunalt samarbeid blir et sentralt tema. Hun ønsket også at Kommunestyret kunne være med på en mer aktiv støtte til Storåsfestivalen. Hun la fram et forslag fra Meldal Arbeiderparti om å sette ut bygging av ny skole til det er bygd opp et fond å bygge for. Med den stramme økonomien ønsker Meldal AP å vente, og de føler seg ikke sikre på at den innsparingen på 8 mill som ligger i langtidsbudsjettet innenfor skolesektoren, vil holde. Hun er bekymret for lånegjelda pr. innbygger som blir stor.

IMG_0009.jpg

Ola Bjørkøy ser at kommunen står foran store investeringer, større enn noensinne. Men kommunen har gjennom flere år nedbetalt gjeld i mye større grad enn nødvendig for å kunne ha mulighet for å ta større investeringer, så selv om det blir noen tøffe år, så er han sikker på at det skal gå bra. Det er å håpe at den nye Kløverløkken barnehage blir ferdig i 2011 for å være sikker på å få bidrag fra Staten. Det er også viktig å få til en ordning med utdanning av førskolelærere lokalt, for å sikre rekrutteringen av slik kompetanse. Han mener at det vil gå bra med innsparingene innenfor skolesektoren også, for innsparingene ved å slå sammen Å og Grefstad skole ble større enn forventet. Men hvis Grefstad skal brukes som felles skole i mer enn to år, vil det komme investeringer der, så Bjørkøy vil komme igang med bygging av ny skole så snart det er mulig. Bjørkøy tror også det er fornuftig av rådmannen å gå gjennom måten kommunen blir drevet på for å se om vi bruker for mye ressurser, så det støtter han. Ungdomsmeldinga har ført til at vi i løpet av 2011 får en ungdomsleder i et to-årig prosjekt og aktivitørstillingen bli økt fra 140% til 190% (sannsynlivis 3 stillinger eller 4?). Ola Bjørkøy sier seg fornøyd med budsjettet for 2011.

IMG_0010.jpg

Per Sørløkk har vært med på budsjettarbeid i 30 år og mener å ha bra med erfaring! Han har opplevd mange forskjellige måter å løse budsjettarbeid på, men så ryddig og greit som det har gått i år, har han ikke opplevd før. Behndlinga av budsjett og handlingsplan, oppleves alltid som både vanskelig og spennende, men med årets ryddige prosess, har det vært mye enklere. Det har vært godt å samarbeide med rådmannen for hun har vært flink til å ta signaler fra politikerne og lagt det inn i budsjettet.

Når Meldal kommune står foran store løft, blir det alltid diskusjoner om vi klarer det. Det har vi hatt foran bygging av Idrettsbygget, skole på Storås, Idrettshallen, Meldal helsetun osv., men vi har alltid kommet ut av det med beina på jorden. Lånegjelda pr. idag er svært lav pr. innbygger, så vi har god styring. Å forskyve skoleprosjektet ut i tid vil være meget uheldig.

Helge Ringli stiller seg bak ros til rådmannen, men han er bekymret for lånegjelda og utviklingen av den. Hvis renta begynner å stige, og det er vi ikke herre over, kan det bli store konsekvenser. Men han er usikker på om å utsette bygging av ny skole er en god løsning. Derimot er han sikker på at han ikke vil støtte Storåsfestivalen med mer penger.

Jon Drugli mener at summa summarum er budsjettet til å leve med. Hovedutvalg U D har ikke fått på plass alt som var ønskelig, men ny vei til Meldal næringssenter er på plass i tillegg til ny brannbil. Så selv om ønskelista ikke er oppfylt, er han godt fornøyd med formannskapets forslag.

Ordfører Ivar Syrstad sa at selv om prossessen i år har vært god, kan den sikkert gjøres bedre. En prosess skal lede fram til et mål, og det gjelder også prosessen rundt ny skole. Det har vært planlagt i 6 år og alle regnestykker viser at vi klarer det! Det har vært viktig å få på plass ny adkomst på Jordhus og neste høst starter bygging av ny vei i Klingliene. Samtidig har kommunen lagt til rette for industri på sagtomta på Storås, og det er viktig å være klar til å ta imot dem som gjerne vil starte med noe, men ikke får plass i Orkdal. Det er aldri samsvar mellom det en ønsker og det en virkelig får til, men ordføreren synes det er viktig å fokusere på alt det som blir gjennomført.  

I tillegg til formannskapets forslag la Slørdahl fram et forslag fra Borgerlig gruppe om bredbånd til alle og Ketil Gunnes la fram et forslag om førskolelærerutdanning. Begge disse ble vedtatt.

Meldal AP sitt forslag om utsettelse av skolebygging og støtte til Storåsfestivalen, ble nedstemt.

Så med små endringer ble formannskapets forslag enstemmig vedtatt og kan leses i helhet på kommunens hjemmeside.

Tekst og foto: Aud Inger

 

Annonser


Medlemmer