Næringsutvikling i Meldal

 

Løkken Arbeiderlag er fornøyd med at kommunen nå har satt i gang prosjektet ”Løft Meldal Opp og Fram”. Dette er et 3-årig næringsutviklingsprosjekt basert på sluttrapporten som en egen arbeidsgruppe har jobbet fram om næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Fra Medlemsmøte i Løkken Arbeiderlag
28.10.2008


29.10.2008 - Marit Mjøen
Kategori: Arkiv

Lokken Verk. Foto: Marit MjøenVi vil gjerne berømme arbeidsgruppa for det arbeidet som er gjort med sluttrapporten og prosjektbeskrivelsen. Dette er et godt verktøy og grunnlag for det videre arbeidet som må gjøres framover. Gjennom dette prosjektet viser kommunen vilje til å sette ekstra fokus på næringsutvikling i de 3 neste årene.

Forundringen var derfor stor når Ordfører Syrstad bare få dager etter at kommunestyret behandlet denne saken går ut i lokalavisa og sår tvil om kommunens vilje til å bygge 3.etasje i det nye industribygget på Jordhus. Her setter man altså i gang et prosjekt for å tiltrekke seg nye bedrifter og arbeidsplasser, men tør ikke ta den økonomiske risikoen ved å stille attraktive lokaler til disposisjon?! Prosjektet ”Løft Meldal Opp og Fram” er foreløpig bare et stykke papir som er lett å vedta, men må selvsagt følges opp med vilje til å satse på de tiltakene prosjektbeskrivelsen selv skisserer (satsing på attraktive næringslokaler er ett av disse tiltakene).

Løkken Arbeiderlag mener derfor at industribygget til Meldal Næringssenter må bygges med den planlagte 3. etasjen og at kommunen står som leietaker av disse ledige lokalene inntil andre bedrifter melder sin interesse for lokalene. På papiret har meldalspolitikerne troen på å skape 50 nye arbeidsplasser hvert år de neste 3 årene. Hvis dette målet nås kan det ikke være noen stor risiko å bygge 3.etasje i Meldal Næringssenter. Det er for øvrig svært dårlig markedsføring av lokalene når Ordføreren selv virker så overbevist om at de kommer til å bli stående tomme, og attpåtil fronter denne overbevisningen i media.

Prosjektet ”Løft Meldal Opp og Fram” vektlegger et tettere og bedre samarbeid mellom kommune, næringsliv og skole for å skape utvikling i Meldal. I sluttrapporten fra arbeidsgruppa kommer det tydelig fram hvilken betydning Meldal Videregående Skole har for rekruttering av kompetent arbeidskraft i kommunen og viktigheten av at denne skolen fortsatt blir i Meldal. Sterke krefter jobber stadig for å slå sammen Meldal og Orkdal VGS. Vi er glade for at Meldal Arbeiderparti har en god dialog med fylkespolitikerne på dette området, og det rød/grønne flertallet i fylkestinget har slått fast at en sammenslåing av skolene er uaktuelt. Vi håper at de borgerlige partiene i Meldal også vil jobbe like aktivt inn mot sine fylkespartier for å unngå at skolen flyttes til Orkdal. Spesielt gjelder dette Høyre og Frp som er de partiene på fylkesnivå som ivrer mest for sammenslåing. I Løkken Arbeiderlag er vi urolige for hva som skjer dersom det blir et annet flertall i fylkestinget ved neste valg, så her har de borgerlige partiene en jobb å gjøre for å påvirke sine partifeller i fylkespolitikken.

En stor og viktig jobb er gjort gjennom den omtalte sluttrapporten og prosjektbeskrivelsen som er utarbeidet. Den setter konkrete mål for arbeidet videre og beskriver en rekke tiltak for å nå disse målene. I Løkken Arbeiderlag både håper og tror vi at flere av disse tiltakene vil føre til bedre og mer målrettet næringsutvikling i kommunen i årene framover. Men det er nå jobben begynner. Prosjektet skal nå gå over fra å være et papirdokument til å bli 50 nye arbeidsplasser hvert år i tre år.

Annonser


Medlemmer