Plan for gruveforurensing

Fagerlivatnet lekker forurenset vann til Bjørnlivatnet, og defra kan veien være farlig kort til Orkla. Nå foreligger det konkrete renseplaner. Foto: miljøstatus.no

Meldal kommune skal utarbeide Plan for gruveforurensning. Dette er en kommunedelplan. Første fase i dette arbeidet er å utarbeide et planprogram.


05.05.2013 -

Planprogrammet beskriver bl.a. beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkningen, heter det på kommunens hjemmeside: www.meldal.kommune.no

I denne fasen ønsker kommunen merknader til planprogrammet, men også innspill til det videre arbeidet med selve plandokumentet.

Fristen for å komme med merknader er 21. juni.

Innspill til planarbeidet vil kommunen også motta etter denne datoen. Når det er utarbeidet forslag til kommunedelplan, blir denne lagt ut på høring.

Annonser


Medlemmer