Svar fra Senterpartiet

 

Når Senterpartiet blir utfordret på å trekke fram ei av flere utfordringer i Meldal, blir kampen for å snu en negativ befolkningsutvikling den aller viktigste. En nedgang på 1500 de siste 50 år er dramatisk.

03.09.2007 -

Viktige moment for er:
• Rammeoverføring fra Staten blir gitt med bakgrunn i innbyggertall.
• En fortsatt nedgang vil påvirke strukturen i hele bygda. Skal vi
opprettholde tjenestetilbudet vi har i dag, å utvikle det, er vi avhengige
av en stabilisering av folketallet.
• En fortsatt nedgang vil å påvirke det tilbudet vi har på handel og andre
tiltak som krever et vist kundegrunnlag for sin eksistens.
• Bosetning i alle deler av bygda er viktig for å ivareta og vedlikeholde
kulturlandskapet.

Tiltak:
• Økt satsing på næringsutvikling
• Utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser.
• Drive utviklingsarbeid med å arbeide med og ikke mot de positive "vindan"
som blæs i bygda.
• Støtte både økonomisk og arbeidsmessig de ildsjeler lokalt som engasjerer
seg i utviklingstiltak.

Andre tiltak:
• Variert og tidsriktige tomtetilbud.
• Alternative boformer. ( Borettslag, selveierleiligheter, billige
ungdomsboliger, osv )
• Et godt og desentralisert kommunalt tjenestetilbud
• Variert kulturtilbud
• Motarbeide sentrale føringer som begrenser det lokale selvstyret.


Mvh
Ivar Syrstad
Meldal Senterparti

Annonser


Medlemmer