To skoler - et bedre alternativ

 

Hvorfor ønsker vi to skoler i Meldal?

Noen av våre argumenter:
- Hvis kommunen bygger en skole kan 20-25 elever få en kontaktlærer. Deler vi denne elevmassen på to skoler, får vi to kontaktlærere på samme elevmasse. Da blir klassene ”passe store”, lærertettheten blir høy og kontaktlærerne kan ha samarbeid på tvers av skolene. Dette kan gjøre det lettere å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet, der hver elev skal bli sett, bekreftet og veiledet.

24.06.2008 - Per Sigbjørn Stølen
Kategori: Leserinnlegg
- Tidligere i debatten har det vært argumentert mye for at en stor skole er det beste pedagogisk. Dette er det stor uenighet om blant pedagogene.

- Kommunen må se muligheten for å bruke den samme pedagogiske ekspertisen på to skoler. Slik får vi utnyttet fagkunnskapen til pedagogene etter behov.

- Vi tror at det vil være mest økonomisk å bruke et eller flere av de eksisterende byggene kommunen disponerer, der det allerede er opparbeidet uteområder og infrastruktur. Det er da mulig å porsjonere ut kostnadene over flere år. Det er viktig at vi ikke bygger så stort og flott, at vi ikke har råd til å drive skolen. Det er ikke til det beste for elevene.

- Vi mener at det er bra å skifte miljø når elevene begynner på ungdomsskolen.

- Storås FAU har gjennomført en undersøkelse blant samtlige foreldre ved Storås skole. 65% av foreldregruppa stemte, av disse ønsket 78% alternativ 2.

- Vi mener at Storås skole må utredes som en mulig lokalisering.

- Det er viktig at vi har to skoler, slik at folk som vil flytte hit til kommunen har et alternativ når de velger hvor de vil bo. Dette kan stimulere til befolkningsvekst i kommunen.

- Vi må ikke være pessimistiske, målet må være å snu befolkningsutviklingen i Meldal. Vi må arbeide for å få flest mulig til å flytte hit til kommunen! Det greier vi best med to skoler.

- På bakgrunn av dette mener vi at to skoler er det beste for elevene og Meldalssamfunnet.


Sign.
På vegne av engasjerte innbyggere i Nerbygda,
Rune Rudland, Magne Kirkholt, Jens Hove, Sigrun Rudland, Hanne Woldmo Drugli, Line Solem Herrem, Arnhild Reberg, Arne Kvam, Laila og Vegard Grefstad m.fl.

Annonser


Medlemmer