To skoler legger grunnlaget for utvikling i Meldal!

 

Det er alltid trist og vanskelig for en bygd om skolen blir lagt ned. Når Meldal kommune nå har kommet til at antallet skoler må reduseres, så er vi meget fornøyd med at et flertall av politikerne i kommunen ønsker å i det minste beholde to skoler.

Av Torkild og Monica Svorkmo-Lundberg


18.06.2008 - Marit Mjøen
Kategori: Leserinnlegg

Som tilflyttere har vi bidratt til økte barnekull på Storås. En av grunnene til at vi flyttet nettopp hit var at dette virket som et høyst oppgående bygdesamfunn, med god infrastruktur og viktige offentlige institusjoner lett tilgjengelig. I likhet med flere tilflyttere arbeider vi utenfor kommunen.  Med to skoler i bygda legges det bedre til rette for tilflytting.

Det er positivt at næringslivet i kommunen er i utvikling. Skal Meldal satse på vekst må det likevel legges til rette for at folk kan beholde arbeidet sitt i Trondheim/Orkanger. Det er nok ikke bare oss som kan tenke seg stort hus, flott natur, trivelige naboer, kort vei til skole, barnehage, dagligvarehandel, pub, bensinstasjon, trevarehandel, frisør - og ikke minst et unikt kulturtilbud gjennom Storåsfestivalen.  Hvis skolen fjernes, forsvinner en viktig brikke i bildet, som gjør hverdagen vanskeligere. Ved å beholde skolen på Storås vil andre kunne gjøre som oss.
Storåsfestivalen er fremdeles ny. Vi kan ikke forvente at festivalen og ringvirkningene av den har gitt noe stort utslag på befolkningsutviklingen i kommunen. Vi tror at det vi ser på Storås nå, av samarbeidsvilje og positive sambygdinger vil få konsekvenser for ungekullene fremover. Kanskje vil også folk som allerede har barn flytte hit, om vi har noe å tilby. Legger vi ned Storås skole gjør vi et av kommunens vekstsentra mindre attraktiv for barnefamilier. Ser man bare nedgang og begrensinger, så er det akkurat hva man får. Tenker man muligheter og satser, så får man vekst! Dette gjelder også utviklingen på Løkken.

Vi er begge pedagoger, og vi registrerer at det brukes faglige og pedagogiske argumenter for å satse på en skole. Det finnes ingen undersøkelser som beviser at store skoler gir bedre læringsmiljø enn små skoler. Mindre skoler har mange fordeler: Et trygt skolemiljø og økte muligheter for tilpasset opplæring kan være noen. Adresseavisen omtalte nylig Ven oppvekstsenter i Snillfjord kommune – en liten skole med svært gode resultater i nasjonale prøver. Bedre resultater kan vi få ved å satse på å rekruttere sterke fagpersoner til skolen, og satse mer på innholdet i skolehverdagen. Dyktige lærere med ønsker og muligheter for videre- og etterutdanning innen både fag og pedagogikk, ressurser til IKT, og økonomi til å kunne gjøre innkjøp som fremmer læring – det vil gi den kunnskapsløftet vi ønsker for kommunens barn. Det er ingen motsetning mellom små skoler og godt kvalifisert pedagogisk personale. Dette handler kun om bevisste personalpolitiske prioriteringer.

Selv om man aldri så mye legger til rette for gode læringsmiljø og forsøker med alle midler å få alle til å trives sosialt, vil det av og til være noen som faller utenfor. For disse vil et nytt skolemiljø kunne virke positiv inn når de starter på 8. trinn.

Skolebruksplanen legger en del tvilsomme økonomiske føringer for debatten rundt de ulike alternativene. Velger kommunen å satse på å bygge en skole, må det investeres store beløp på en gang. Hvor store blir overskridelsene? Hva må prioriteres vekk hvis Meldal skal få råd til dette? Er det innholdet i skolen? Velger kommunen å satse på to skoler, kan kostnadene bli langt lavere enn anslått, og de kan tas over lengre tid. Storås har et utmerket skolebygg, som kan moderniseres og utbygges. Løkken har også et godt utgangspunkt, med veletablert infrastruktur. En slik løsning kan gi kommunen større handlefrihet – til å satse på innholdet i skolen, og til andre viktige kommunale oppgaver.  Vi må i størst mulig grad utnytte de muligheter vi allerede har, heller enn å se begrensingene de fysiske rammene legger.

Bygdene i Meldal må jobbe sammen mot felles mål. Ingrid Skarstein skrev nylig et innlegg hvor hun lanserte slagordet ”Meldal – den nyskapende grenda”, etter utmerkelsen av Storås som Norges mest nyskapende bygd 2008.   Et utmerket forslag!  Hele kommunen har stor nytte av den kreative kraften på Storås. Vi er overbevist om at to skoler gjør kommunen best rustet til møte fremtiden. Da vil Løkken og Storås kunne fortsette å være sentra for vekst – en vekst som tjener hele Meldal kommune.

Torkild og Monica Svorkmo-Lundberg

Annonser


Medlemmer